انگلیسی به شرط یادگیری

انگلیسی به شرط یادگیری

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی به شرط یادگیری 4 مهارت: 50% گفتاری،30% شنیداری،15% خواندن و5% نوشتن در هر جلسه تمرین می شود. جمله سازی از ساده 2 واژه ای تا مرکب و ...

4 ماه پیش
11