آموزش مفاهیم اساسی حسابداری

آموزش مفاهیم اساسی حسابداری

آموزش مفاهیم حسابداری مطابق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به شیوه کاملا نوین در سایت نادر نوروزی به آدرس www.nadernoroozi,cim قابل استفاده به صورت کاملا رایگان است. در این آموزش پس از مشاهده فیلم آموزشی آزمون مرتبط با آن قسمت طراحی شده است که میزان یادگیری شما را اندازه گیری می نماید.

5 ماه پیش
11