خدمات طراحی و نقشه کشی صنعتی MM2

خدمات طراحی و نقشه کشی صنعتی MM2

•آمادگی انجام کار به صورت ساعتی و پروژه ای از مدل سازی اولیه تا نقشه اجرایی قابل ساخت با نرم افزارهای Solid Works - Auto CAD با بیش از 14سال سابقه کاردر صنایع مختلف •انجام کلیه ...

6 ماه پیش
11