پرداخت عوارض شهرداری

پرداخت عوارض شهرداری

تخفیف در پرداخت عوارض شهرداری ملک های تجاری ملک های تجاری-مسکونی سهم خدمات حق مشرفیت کمیسیون ماده 100 خریدار اوراق بستانکاری املاک مورد مسیر شهرداری در شیراز وشهرستانها پذیرفته میشود.

5 ماه پیش
11