منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری euromax

منبع تحت فشار ۱۰۰ لیتری euromax

از منابع تحت فشار برای پمپ های یک اسب به بالا استفاده می شود. منبع تحت فشار پمپ آب برای ذخیره و استفاده اولیه آب از آن استفاده می شود. از منبع تحت فشار پمپ آب برای این ...

5 ماه پیش
11