کناف و پروفیل سقف کاذب

کناف و پروفیل سقف کاذب

پروفیل های F47 - U36 - L25 با ضخامت های 0.5 و 0.6 میلیمتر ؛ استاد و رانر 50 - 70 - 100 میلیمتر ؛ کلیپس و براکت و HT90 و ... پروفیل کلیک (سپری) با ابعاد 60 - 120 - 360 سانتیمتر انواع تایل ...

4 ماه پیش
پروفیل سقف کاذب F47 ، U36 ، L25

پروفیل سقف کاذب F47 ، U36 ، L25

پروفیل های F47 - U36 - L25 با ضخامت های 0.5 و 0.6 میلیمتر ؛ استاد و رانر 50 - 70 - 100 میلیمتر ؛ کلیپس و براکت و HT90 و ... پروفیل کلیک (سپری) با ابعاد 60 - 120 - 360 سانتیمتر انواع تایل ...

4 ماه پیش
11