تعرفه نمایش آگهی در سایت دیوار آگهی

رایگان

تعداد تصاویر قابل آپلود 2 عدد

درصد نمایش در صفحه اصلی 10 درصد

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 2

تعداد بروزرسانی آگهی 10

اولویت در جستجوها آخر

اولویت نمایش در دسته مرتبط آخر

نمایش در بخش آگهی ویژه صفحات داخلی

لینک معمولی بدون ثبت در گوگل

لینک ویژه با ثبت در گوگل

نمایش لوگو ویژه روی آگهی

رایگان
یک ستاره

تعداد تصاویر قابل آپلود 4 عدد

درصد نمایش در صفحه اصلی 25 درصد

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 4

تعداد بروزرسانی آگهی 20

اولویت در جستجوها پنجم

اولویت نمایش در دسته مرتبط پنجم

نمایش در بخش آگهی ویژه صفحات داخلی

لینک معمولی بدون ثبت در گوگل

لینک ویژه با ثبت در گوگل

نمایش لوگو ویژه روی آگهی

5,000 تومان
دو ستاره

تعداد تصاویر قابل آپلود 5 عدد

درصد نمایش در صفحه اصلی 40 درصد

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 6

تعداد بروزرسانی آگهی 35

اولویت در جستجوها چهارم

اولویت نمایش در دسته مرتبط چهارم

نمایش در بخش آگهی ویژه صفحات داخلی

لینک معمولی بدون ثبت در گوگل

لینک ویژه با ثبت در گوگل

نمایش لوگو ویژه روی آگهی

10,000 تومان
سه ستاره

تعداد تصاویر قابل آپلود 6 عدد

درصد نمایش در صفحه اصلی 60 درصد

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 8

تعداد بروزرسانی آگهی 60

اولویت در جستجوها سوم

اولویت نمایش در دسته مرتبط سوم

نمایش در بخش آگهی ویژه صفحات داخلی

لینک معمولی بدون ثبت در گوگل

لینک ویژه با ثبت در گوگل

نمایش لوگو ویژه روی آگهی

15,000 تومان
چهار ستاره

تعداد تصاویر قابل آپلود 8 عدد

درصد نمایش در صفحه اصلی 85 درصد

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 10

تعداد بروزرسانی آگهی 100

اولویت در جستجوها دوم

اولویت نمایش در دسته مرتبط دوم

نمایش در بخش آگهی ویژه صفحات داخلی

لینک معمولی بدون ثبت در گوگل

لینک ویژه با ثبت در گوگل

نمایش لوگو ویژه روی آگهی

20,000 تومان
پنج ستاره

تعداد تصاویر قابل آپلود 10 عدد

درصد نمایش در صفحه اصلی 100 درصد

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 12

تعداد بروزرسانی آگهی 150

اولویت در جستجوها اول

اولویت نمایش در دسته مرتبط اول

نمایش در بخش آگهی ویژه صفحات داخلی

لینک معمولی بدون ثبت در گوگل

لینک ویژه با ثبت در گوگل

نمایش لوگو ویژه روی آگهی

25,000 تومان

*** نمایش آگهی شما به صورت ستاره دار در گوگل ***

نمایش آگهی به صورت ستاره دار در گوگل
سایت دیوار آگهی قابلیت نمایش آگهی شما رو به صورت ستاره دار در گوگل دارد حتی بالاتر از سایت های چون ایستگاه و ...

نمایش آگهی به صورت ستاره دار در گوگل

تعرفه های بالا برای مدت نمایش 30 روزه (یک ماه) می باشد

برای آگهی های ستاره دار می توانید مدت زمان بیشتر از یک ماه انتخاب کنید

با بروزرسانی آگهی شما دوباره به بالا صفحه باز میگردد